Метою  вивчення дисципліни є формування здатності до застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК1); уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК4), здатності приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності (ФК7).

Дисципліна "Актуальні технології в практичній психології" є  спрямованою на формування адекватного уявлення студентів про інноваційні технології в практичної психології на сучасному етапі розвитку психологічної науки, про особливості розробки (проектування) та впровадження спеціальних психологічних технологій, спрямованих на вирішення конкретних проблем, можливостях практичного застосування

Мета курсу: підготувати фахівця-психолога, який володіє комплексом знань загальних основ і шкіл психологічного консультування та здатний грамотно ставити і вирішувати науково-дослідні та практичні завдання у діяльності психолога; знаннями ефективних методів і технік проведення психологічного консультування; практичними навичками й уміннями з організації і проведення консультаційної роботи.

Основною метою освоєння дисципліни є оволодіння теорією та практикою проведення досліджень у психології, засвоєння теоретичних та емпіричних методів психологічних досліджень, набуття спеціальних знань щодо планування та аналізу результатів психологічних експериментів. (ІІ частина)

Мета - формування науково обґрунтованого уявлення про основні закономірності вікового психічного розвитку; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок для проведення науково-дослідницьких робіт в області психології розвитку, також практичної роботи психолога, пов’язаної з обстеженням, діагностикою та корекцією розвитку дитини, дитячо-батьківських стосунків, девіантних форм дитячої поведінки. Викладач: доцент каф ПП Астахова Катерина Вікторівна

Мета - надання студентам систематизованих знань із методики викладання психології та формування навичок проведення основних видів навчальних занять. Викладач Шайхлісламов Земфір Рафікович

Мета курсу «Методологія сучасної психології»полягає у створенні умов для забезпечення методологічної та теоретичної грамотності психолога магістра, що відображається у порозумінні ним специфіки методології науки та психологічній практики, її цілей та функцій, її співвідношення з філософською гносеологією, епістемологією та філософією науки. Мета: полягає у наданні студентам систематизованих знань з знання інформаційно-комунікативних технологій професійної комунікації, оволодіння теоретичними основами, системами норм та цінностей професійної комунікації, вміння вести ефективні комунікаційні взаємодії, у тому числі засобами інформаційних технологій. Лектор: д.психол.н, професор Фальова Олена Євгеніївна