Назва дисципліни -  „Об'єктно-орієнтоване програмування (Ч.2) ”

Мета й завдання дисципліни: 

Мета: формування у студентів знань принципів організації та функціонування мікроконтролерних систем; застосування МК в комп’ютеризованих системах майбутніх інженерів-педагогів.

Завдання: забезпечити комплексну підготовку студентів шляхом засвоєння ними сучасних методів конструювання і програмування мікропроцесорних та мікроконтролерних пристроїв.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: сучасний стан та можливості елементної бази МК техніки; 

типові структури, склад та основні характеристики МК; 

взаємодію програмних та апаратних засобів МК в ході обробки та перетворення інформації; 

методи використання МК ВІС у системах управління процесами та об’єктами. 

вміти: проектувати МК-системи управління процесами та об’єктами; 

розробляти алгоритм та програми обробки і перетворення інформації в МК-системах; 

проектувати МК-системи за допомогою системи розробки.