Мета курсу «Клінічна психологія з основами психологічної реабілітації учасників АТО»  полягає у формуванні уявлень про фундаментальні і прикладні дослідження в області клінічної психології, про можливості цієї науки, її методологію, теоретичні основи і емпіричні завдання. Лектор зав.каф.пр.психології, д.псих.н., проф. Соколова Ірина Михайлівна.

Головною метою вивчення дисципліни «Основи анатомії та фізіології центральної нервової системи» є формування у майбутніх фахівців сучасного психологічного мислення та системи спеціальних знань у галузі анатомії та фізіології центральної нервової системи людини, розуміння концептуальних основ системного уявлення биологічного та психологічного в існуванні та розвитку людини, в вивченні психичних прояв діяльності мозку. Розкрити фізіологічні основи онтогенезу, а також фізіологічні механізми розвитку психічної діяльності людини. Лектор зав.каф. пр. психології, д.псих.н., проф. Ірина Михайлівна Соколова

Основні цілі та завдання курсу:

Розкрити загальні закономірності та охарактеризувати етапи формування предмета психологічної науки, показати динаміку та логіку розвитку психологічних концепцій, різних поглядів, які керують поведінкою людини та процесами пізнання навколишнього світу, закони становлення його особистості.


Мета курсу «Методологічні основи  психології» полягає у створенні умов для забезпечення методологічної та теоретичної грамотності психолога бакалавра, що відображається у порозумінні ним специфіки методології наки та психологічній практики, її цілей та функцій, її співвідношення з філосоською гносеологією, епістемологією та філософією науки. Лектор. к.псих.н, доц. Харцій О.М.