Даний навчальний курс зорієнтований на  ознайомлення з процесом проектування художніх системам дизайн-продукту, практичне ознайомлення з процесом розробки дизайн-продуктів різних художніх систем із застосуванням сучасних технологій.
Серед завдань курсу:

-  огляд та аналіз процесу проектування дизайн-продукту, різних художніх систем;

-  практичне ознайомлення з проектуванням окремих моделей дизайнпродукту, систем «сімейство», «гарнітур», «комплект», «ансамбль», «колекція»;

-   розробка дизайн-продуктів різних художніх систем із застосуванням комп’ютерних засобів.

Компетентності, які набуваються в процесі вивчення даного курсу:

Знати: основні елементи композиції, особливості об’ємно-просторової і площинної композиції, організацію зображувальної площини; закономірності зорового сприйняття фігури та фону, види оптичних ілюзій, види фактур та текстур, шрифтів; знати особливості трансформації фігур, видів трансформацій; комбінаторних поєднань фігур, види симетрій та асиметрії, ієрархії; знати засоби композиційного моделювання, художньої виразності; знати поняття художньої форми, морфології, символіки та феноменології, як аспектів цілісної форми, художня система та класифікацію художніх систем; семантику костюму; знати функціональні іміджеві вимоги до костюму; знати існуючі стилі, стилістику та авторські манери; етнічні, вікові та сезонні особливості стилістики одягу; теоретичну базу застосування основних та спеціалізованих програмних пакетів для дизайн-розробки.

Уміти: застосовувати основні елементи композиції (крапка, лінія, площина та інші елементи), засоби композиційного моделювання (ілюзія, фактура і текстура, симетрія та асиметрія), художньої виразності (статика та динаміка, ритм та метр, контраст та нюанс, колір та світло, орнамент та візерунок, прозорість, масштаб та масштабність, пропорції) та особливостей об’ємної форми (структура і матеріал, поверхня та об’єм, пластика та силует, культурний контекст та антропологічні особливості сприйняття) при формоутворенні, проектуванні моделей дизайн-продуктів різних художніх систем; уміти розробляти динамічні та статичні композиції з кількох елементарних фігур, з подібних або тотожних елементарних фігур; уміти розробляти виразну гармонійну композицію концентруючись на засобах художньої виразності; уміти розробляти абстрактні композиції на задану тематику; уміти розробляти ескізи, аналізувати прийоми моделювання, виконувати тональну розробку за рахунок використання різних фактур; уміти застосовувати значущі комбінації елементів одягу, базових елементів; уміти розробляти макети та моделі форми дизайн-продукту різних художніх систем, використовуючи поверхні, з врахуванням всіх композиційних засобів; застосовувати основні та спеціалізовані програмні пакети для дизайн-розробки.

 Володіти: теоретичними знаннями з проектування художніх систем, організації  елементів в графічній та живописній роботі; володіти практичними навичками використання графічних матеріалів та графічних технік для зображення костюму, елементів одягу та дизайн-продукту.