Метою викладення даного курсу є ознайомлення з основами композиційної побудови дизайн-продукту, теоретичне та практичне опанування ознаками, принципами, засобами та прийомами композиційної побудови дизайн-продукту.

 

Серед завдань курсу: сформувати здатності грамотного зображення простих та складних форм із застосуванням законів перспективи, закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок використання основ композиції при виконанні графічних робіт, отримання основних відомостей про виконання зображень фігури людини та практичне засвоєння технік та прийомів академічного малюнку.

Компетентності, які набуваються в процесі вивчення цього курсу:

Одержати знання в галузі:

Основи малюнку, побудови лінійної, повітряної та рельєфних перспектив, сприйняття форми та силуету.

Основи категорії композиції: закони, принципи, закономірності, засоби, прийоми та правила композиції.

Основи гармонізації композиції та зображення форм фігури людини.

Основи підбору графічних засобів, матеріалів та технік для розробки композицій.

В результаті вивчення курсу необхідно вміти:

Використовувати основні категорії композиції для побудови та гармонізації малюнку.

Аналізувати художньо-композиційну побудову малюнків.

Грамотно застосувати закони перспективи.

Виконувати етюди з натури, зображення форм фігури людини.

Вільно трансформувати натуру для створення потрібної «плямової» структури.

Викладати відповідні цикли дисциплін в умовах середніх спеціальних навчальних закладів.

В процесі оволодіння курсом повинні сформуватися комунікації:

З пошуку інформації в літературних джерелах, друкованих, інтернет виданнях та графічних зображеннях  з приводу композиційних пошуків організації композиції та особливостей залучення категорій композиції в малюнку.

З впровадження інструктивних матеріалів при оволодінні та використанні графічних засобів, матеріалів та технік в побудові малюнку.