Теорія оптимізації являє собою сукупність фундаментальних математичних результатів та чисельних методів, орієнтованих на знаходження та ідентифікацію найкращих варіантів з безлічі альтернатив та дозволяють уникнути повного перебору та оцінювання можливих варіантів.

Ціль курсу – допомогти студентам освоїти сучасні математичні методи оптимізації відповідно до робочої програми дисципліни «Методи оптимізації в галузі».

У результаті вивчення дисципліни студент повинен опанувати вміння формулювання завдань оптимального проектування, вибору та реалізації методів їх вирішення. У лекційному матеріалі представлені та систематизовані відомості теоретичного та прикладного характеру, викладені у доступній та зручній формі, з погляду самостійного вивчення та освоєння навчальної дисципліни.

Навчальний курс узагальнює існуючі підручники та навчальні посібники з дисципліни «Методи оптимізації» та відображає авторське трактування змісту дисципліни. 

Ступінь новизни курсу полягає у систематизації змісту дисципліни, яка має суперечливі трактування у різних джерелах. 

Курс Методи оптимізації в галузі включає чотири розділи. 

У розділі 1 «Завдання та моделі оптимізації» представлено математичну постановку задач оптимізації та класифікацію методів оптимізації. 

У розділі 2 «Лінійне програмування» представлені математична модель лінійного програмування, приклади економічних завдань, що призводять до задач лінійного програмування, алгоритми розв'язання задач лінійного програмування графічним, симплексним методами, методом штучного базису, алгоритм розв'язання транспортних задач. 

У розділі 3 «Мінімізація функцій однієї змінної» наведено постановку задачі безумовної оптимізації функції однієї змінної, прямі методи та методи з використанням похідної. 

У розділі 4 «Мінімізація функцій кількох змінних» наведено прямі методи безумовної оптимізації функцій кількох змінних, методи з використанням похідних. 

Об’єм аудиторних занять курсу – 14 лекційних занять, 11 практичних занять та 5 лабораторних робіт, що виконуються за допомогою СКМ Mathcad. Курс включає в себе 5 індивідуальних завдань. Підсумковий контроль – іспит.