Метою вивчення навчальної дисципліни є формування здатності пошуку проблеми, аналітичного осмислення та створення математичної моделі об’єкту, явища або процесу, що досліджується з для отримання її оптимального розв’язку. 

Завдання:

  • формувати цілісну систему знань про способи задання інформації, математичну формалізацію даних дослідження, класичні методи розв’язання типових задач; надати уявлення математичне моделювання, та важливість методу математичного моделювання в сучасних дослідженнях у всіх областях науки;
  • забезпечити оволодіння новітніми прикладними пакетами і програмними продуктами (MathCad, MathLab, Exel), що використовуються для обробки великих масивів даних та отримання оптимальних рішень; 
  • виробити навички ефективного використання методу математичного моделювання для дослідження явищ, процесів, об’єктів.