Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» має зв'язок з усіма історичними дисциплінамивона є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 032 «Історія та археологія». Зміст курсу покликаний допомогти студентам вивчити основні засади теорії історичного процесу, з’ясувати базові поняття історичної науки, засвоїти принципи та методи історичних досліджень, дати основи знань про історичні джерела та наукову літературу, засвоїти практичні навички щодо написання наукової роботи.