Вивчення ІІ частини курсу курсу повинно розвинути те, щоб людина глибше розуміла світ, могла ефективно здійснювати професійну діяльність, успішно взаємодіяти з іншими людьми, будувати правильні відношення в сім’ї та виховувати своїх дітей.

Метою вивчення дисципліни «Основи анатомії та фізіології  центральної  нервової системи» є формування у майбутніх фахівців сучасного психологічного мислення та системи спеціальних знань у галузі анатомії та фізіології центральної нервової системи людини, розуміння концептуальних основ системного уявлення биологічного та психологічного в існуванні та розвитку людини, в вивченні психичних прояв діяльності мозку. Розкрити фізіологічні основи онтогенезу, а також фізіологічні механізми розвитку психічної діяльності людини.

Метою викладення дисципліни є опанування студентством базових понять історії психології та етапів формування предмета психологічної науки, динаміку та логіку розвитку психологічних концепцій.

Вивчення курсу повинно служити тому, щоб людина глибше розуміла світ, могла ефективно здійснювати професійну діяльність, успішно взаємодіяти з іншими людьми, будувати правильні відношення в сім’ї та виховувати своїх дітей. Викладач доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук Харцій О.М.

Мета - формуванні уявлень про фундаментальні і прикладні дослідження в області клінічної психології, про можливості цієї науки, її методологію, теоретичні основи і емпіричні завдання. Викладач: проф., зав.каф.практичної психології І.М. Соколова

Курс складається з двох частин. Перша частина Основи анатомії центральної нервової системи в осінньому семестрі . Має бути складеним іспит 

Курс націлен на формування системи наукових уявлень щодо категоріального апарату і проблематики психологічної науки та впорядкованих базових уявлень про суттєві аспекти професійної діяльності психолога – дослідника та психолога – практика. Загальний об'єм аудіторного навантаження - 36 год (лекції) та 24 год (практичні заняття) в один семестр

Курс складається з двох модулів: Вступ до фаху та історичні аспекти психології

Викладач, старший науковой співробітник, доцент кафедри практичної психології Шайхлісламов Земфір Рафікович