Мета курсу «Спеціальна психологія»  полягає у теоретичної підготовки студентів  до заходів профілактики і корекції аномальної дитини в умовах освітніх установ, а також розробка відповідних програм і концепцій, поглибленого вивчення суті явищ, процесів щодо формування та розвитку аномальної особистості

Метою викладання дисципліни є вивчення основ сексології у інтегративному поєднанні природничо-біологічного, психологічного і соціально-культурного аспектів а також розкрити психологічні прояви та детермінанти сексуальної поведінки людини, причини виникнення сексуальних розладів, ознайомити з основними методами та принципами терапії сексуальних порушень.

Мета курсу – ознайомити студентів з основними напрямками та технологіями роботи практичного психолога. Отримані в курсі психологічні знання та вміння повинні допомогти майбутньому практичному психологу в практичній діяльності, що спрямована на вирішення конкретних проблем конкретної особистості або групи людей. В матеріалах курсу надані основні досягнення вітчизняної та світової науки і практики

Метою дисципліни «Конфліктологія» є підготовка студентів до професійної діяльності в соціальній сфері. Отримання системи знань про природу конфліктів, розкриття змісту та особливості психологічних аспектів управлінської діяльності та визначення психологічних методів конструктивного розв'язання конфліктів

Дисципліна «Основи психокорекції» спрямована на формування знань з основних напрямів групової психокорекційної роботи психолога, умінь розробляти та проводити психокорекційні заходи в групі у роботі практичного психолога. Викладач доц каф.ПП к.псих.н. Казарова Ганна Миколаївна

Метою є формування досвіду участі у тренінгу та знань із теоретико-методологічних аспектів його проведення. Виклдач: проф. каф.ПП д.психол..н., Фальова Олена Євгенівна

Для ознайомлення студентів з основними закономірностями становлення і проявів сімейних відносин, впливу родини на розвиток особистості дитини, впливу сімейних відносин, шлюбних, подружніх і батьківських ролей на розвиток особистості дорослого, ролі сім'ї у формуванні патологічних ролей і рис характеру, впливу специфіки сім'ї на особистість

Виклдач: проф. каф.ПП д.психол..н., Фальова Олена Євгенівна