Мета курсу – ознайомити студентів з основними теоретичними положеннями вчення про стрес, особливостями його розвитку, механізмами регуляції, характеру взаємозв'язку стресу і адаптації, а також умови запобігання та подолання стресу.

Основною метою освоєння дисципліни є: забезпечення професійної компетентності практичних психологів у сфері сучасних вітчизняних та зарубіжних теорій особистості, вивчення та систематизація знань закономірностей розвитку емоційної сфери,засвоєння ролі емоцій в житті людини і методами управління емоціями.

Дисциплина спрямована на формування знань основних категорій в організаційної психології, для підготовки студентів до загальної орієнтації у понятійному апараті, теоретичних та методологічних проблемах, основних закономірностей становлення людини у суспільстві, в сучасних вимогах праці психолога на підприємствах, а також розробка відповідних програм і концепцій, поглибленого вивчення суті процесів що відбуваються у суспільстви під впливом розвитку техніки та інноваційних методів праці.

Підвищення освіченості майбутніх спеціалістів у питаннях вікової та педагогічної психології як однієї з сучасних галузей психологічної науки. Викладення знань про вікові психологічні особливості людини, ознайомлення з основними теоретичними концепціями, поглядами, підходами щодо віку та вікової періодизації розвитку особистості. Викладач доцент, к.психол.н. Сапєльнікова Тетяна Станіславовна

Мета курсу це розширення базової професійної компетентності студентів в галузі  психології праці, інженерної психології, психології професійної діяльності. Лектор: к.псих.н., доц. Сапєльнікова Т.С.

Курс спрямований на:

• розуміння міждисциплінарності і гуманитарності проблеми вивчення особливостей трудової діяльності;

• глибоке вивчення найбільш важливих законів в різних галузях наукового знання про працю; • освоєння технологій ефективної організації діяльності та регулювання працездатності і стомлення;

• вивчення методів діагностики професійної спрямованості людини;

• вивчення основних теоретичних підходів до розуміння мотивації трудової діяльності; • вивчення концепцій професіоналізму і професійних криз;

• освоєння технологій ефективної побудови кар'єри.

Результати навчання:

1. Формування навички розпізнавання різних функціональних станів працівника в процесі трудової діяльності.

2. Освоєння технології визначення типу професійної спрямованості людини.

3. Освоєння технології виявлення базових мотиваторів трудової діяльності.

4. Формування навички визначення рівня професіоналізму і індикаторів наявності професійних деструкцій у працівника.

5. Формування навички застосування базових процедур супроводу і підтримки процесу професіоналізації працівника.Для оволодіння основами теоретичних та емпіричних методів психологічних досліджень, теорії та практики проведення експериментальних досліджень, набуття спеціальних знань щодо планування та аналізу результатів психологічних експериментів математичними методами. Також матеріали курсу можуть бути використані для написання куросової роботи з експериментальної  психології. Викладачі: доцент каф. ПП, к.п.н. Казарова Ганна Миколаївна

Мета - формуванні уявлень про фундаментальні і прикладні дослідження в області клінічної психології, про можливості цієї науки, її методологію, теоретичні основи і емпіричні завдання. Викладач: проф., зав.каф.практичної психології І.М. Соколова