Метою вивчення навчальної дисципліни є здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків;здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту; здатність дотримуватися норм професійної етики.

Мета курсу «Психологія мотивації» полягає у придбанні професійної компетентності в області науково-психологічного опису та аналізу проблем потребнісно-мотиваційної сфери людини.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій, здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження, здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації

Основною метою освоєння дисципліни є надання студентам знань щодо психодіагностики та сфер її застосування, створення те перевірки якості психодіагностичних методик. Лектор - Доц. Харцій О.М.

Психологія комунікації є дисципліною, тісно пов'язаною з психологією особистості й соціальною психологією, науками, що в комплексі допомагають зрозуміти тенденції виникнення соціальних проблем людини, сприяють розвитку методологічного підходу до розуміння розвитку особистості. Знання механізмів комунікації в різних сферах життєдіяльності людини допомагає оволодінню технологіями соціального захисту та є основою для ефективного використання знань і навичок в області організації й керуванні соціальними структурами та службами. Специфіка курсу полягає в переході від теоретико-методологічних основ комунікації до вивчення самого процесу, його характеристик, у перетворенні проблеми спілкування в об’єкт психологічного дослідження на всіх рівнях аналізу (теоретичному, емпіричному, прикладному), що необхідні для майбутніх психологів.

Викладач: к.п.н., доц. Шайхлисламов Земфір Рафікович


Мета- розкриття закономірностей індивідуального різномаїття психічного життя, психічних явищ та психічних процесів людини. Викладач - доц. каф.ПП, кп.н Сапєльнікова Т.С.

Основною метою освоєння дисципліни є надання студентам знань щодо психології здоров'я.  

Лектор доцент каф. практичноЇ психології Астахова Катерина Вікторівна

Автор курсу - проф. Соколова І.М.