Назва дисципліни -  „Мікропроцесорні системи та мікроконтролери ”. Цільова група – студенти 4 курсу спеціальностей „ 6.010104.40. Професійна освіта. Електроніка”., 

Мета й завдання дисципліни: 

Мета: формування у студентів знань та навичок побудови та функціонування мікропроцесорів (МП) і мікроконтролерів (МК); принципів організації та функціонування мікропроцесорних ВІС (МП ВІС) та мікроконтролерних ВІС (МК ВІС); застосування МП і МК ВІС в комп’ютеризованих системах за спеціальністю „Комп’ютерні системи та мережі” майбутніх інженерів-педагогів.

Завдання: забезпечити комплексну підготовку студентів шляхом засвоєння ними сучасних методів конструювання і програмування мікропроцесорних та мікроконтролерних пристроїв.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: сучасний стан та можливості елементної бази МП і МК техніки (понятійно-аналітичний); 

типові структури, склад та основні характеристики МП і МК ВІС (понятійно-аналітичний); 

взаємодію програмних та апаратних засобів МП і МК в ході обробки та перетворення інформації (продуктивно-синтетичний); 

методи використання МП і МК ВІС у системах управління процесами та об’єктами (продуктивно-синтетичний). 

вміти: проектувати МП і МК-системи управління процесами та об’єктами (предметно-практичний); 

розробляти алгоритм та програми обробки і перетворення інформації в МП і МК-системах (предметно-практичний); 

аналізувати зразки комплектів МП і МК ВІС з точки зору використання їх у комп'ютеризованих системах (предметно-розумовий); 

проектувати МП і МК-системи за допомогою системи розробки (предметно-практичний).