Мета викладання дисципліни «Фінансовий аналіз» - формування у студентів теоретичних знань з основ та методології проведення фінансового аналізу підприємства, необхідних для правильної та об’єктивної оцінки і прогнозу його господарсько-фінансової діяльності, зокрема, теоретична та практична підготовка студентів з наукових основ фінансового аналізу, його методу та методології, формування вмінь використання економіко-логічних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення фінансового стану підприємств, а також формування у студентів сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем управління фінансовою діяльністю підприємства та опанування навичками їх практичного розв’язання.

 

Завдання вивчення дисципліни

Для досягнення основної мети викладання дисципліни «Фінансовий аналіз» необхідно вирішення певної низки завдань. У процесі викладання дисципліни мають бути вирішені такі основні завдання:

-        визначити наукові основи, основні принципи і завдання фінансового аналізу в умовах ринкової економіки;

-        обґрунтувати методи і способи фінансового аналізу, які доцільно використовувати задля  вирішення конкретних  завдань;

-        надати уявлення про інформаційну  базу та організаційні засади фінансового  аналізу  діяльності підприємств;

-        визначити необхідність системного підходу до оцінки формування та використання ресурсного потенціалу підприємства з метою стабілізації фінансового становища та оптимізації економічних результатів діяльності;

-        ознайомитися з методичним інструментарієм  аналізу платоспроможності, фінансової стійкості та кредитоспроможності підприємств.

Студент повинен знати:

-        визначення основних складових фінансово-господарської діяльності підприємства;

-        основні цілі, задачі, інформаційне забезпечення та організаційні основи фінансового аналізу;

-        методи аналізу і обґрунтування управлінських рішень щодо  забезпечення та раціонального використання ресурсного потенціалу підприємства;

-        сутність та методи кількісної оцінки впливу факторів на зміну основних результативних показників господарської діяльності підприємств з метою виявлення резервів підвищення  інтенсифікації виробництва;

-        методичні підходи до оцінки соціально-економічної ефективності та наслідків управлінських рішень, що приймаються.

Студент повинен вміти:

-        дати пояснення сутності господарських процесів, які здійснюються на підприємстві, їх взаємозв’язку та взаємообумовленості, систематизування та моделювання;

-        надати обґрунтування управлінських рішень щодо формування ресурсного потенціалу підприємства та його ефективного використання;

-        аналізувати різноманітні економіко-математичних моделі, оцінювати їх за допомогою відповідних критеріїв їх адекватності;

-        дати об’єктивну оцінку ступеня виконання плану і динаміки важливіших показників фінансового становища підприємств виробничої і невиробничої сфери;

-        реалізувати критичний погляд на діючий фінансово-економічний механізм та розробку відповідних заходів та пропозицій щодо використання резервів підвищення ефективності виробництва .