Мета:

формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах, основ маркетингової діяльності підприємства

 Завдання:

формування маркетингового мислення майбутніх спеціалістів, вмінь впровадження у діяльність підприємства сучасну маркетингову філософію бізнесу, навичок щодо вирішення практичних задач, що виникають при управлінні виробництвом та збутом товарів і послуг на підприємстві

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати: методику проведення аналізу маркетингового середовища, методику та методи проведення маркетингових досліджень, методи розробки маркетингових стратегій, методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, методи формування продуктової, цінової, збутової та комунікаційних політик фірми

вміти: характеризувати основні функції маркетингу; розпізнавати маркетингові проблеми і визначати цілі маркетингового дослідження; здійснювати вибір методу маркетингового дослідження і аналізувати отримані результати; сегментувати ринок за групами споживачів, обґрунтовувати вибір цільового сегменту; формувати місію та цілі фірми; проводити SWOT-аналіз; обирати маркетингові стратегії з урахуванням конкурентної пропозиції фірми на ринку; оцінити конкурентоспроможність товару та розробити заходи щодо її підвищення; формулювати ідею нового товару, розробити його концепцію; визначати маркетингові стратегії на різних етапах життєвого циклу товару; визначати цілі ціноутворення, вибирати метод ціноутворення відповідно обраній цілі; вибирати цінову стратегію; обґрунтовувати доцільність ініціативного підвищення або зниження цін; визначати альтернативні системи розподілу, обґрунтовувати вибір структури каналу розподілу; обґрунтовувати вибір типу посередника для збуту продукції певною формою; розробити комунікаційну стратегію у каналі розподілу; визначати цілі просування; вибирати метод і здійснити розрахунки щодо формування бюджету просування;  вибрати організаційну маркетингову структуру фірми, розподілити відповідальність за виконання окремих функцій маркетингу;  обрати об’єкти контролю маркетингу, аналізувати отримані результати.