Метою курсу є – формування системи теоретичних і практичних знань з біологічної та харчової хімії

Метою курсу полягає у набутті студентами компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних небезпек, які можуть привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду,а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку

Метою курсу "Основи охорони праці" є надання майбутнім фахівцям необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників щодо результатів виробничої діяльності.

Метою курсу "Соціальна та корпоративна безпека" є формування у студентів знань, вмінь та навичок про сутність, зміст, види і засоби забезпечення соціальної і корпративної безпеки, а також підготовка до правильної поведінки і до надання різнобічної допомоги в соціально небезпечних ситуаціях: при масових заворушеннях, збройних конфліктах, терористичних актах, кримінальних проявах та інш., на основі розуміння небезпек суспільства, держави, особистості та питань захисту від них.